Чл. 44. (1) Изплащането на печалбите от играта „Тото 2  6 от 49” започва в деня, следващ
този на провеждане на тиража, в който са изтеглени, и приключва в срок от 45 дни от тази
дата.
(2) С изтичането на срока по ал.1 правата на участниците се погасяват. С печалбите, които
не са потърсени в този срок, се постъпва по ред установен в Устройствения правилник на
Българския спортен тотализатор. 
(3) Печалбите се гарантират от държавата и се освобождават от държавни и местни данъци,
такси и запори.
Чл. 45. (1) Печалбите от тиражите на играта „Тото 2  6 от 49” се изплащат както следва :
т.1 печалби в размер до 200 (двеста) лева включително  в пункта, където е подаден
печелившият фиш, а при участие с квитанция за направен залог, във всеки пункт снабден с
приемателен терминал, разчитащ квитанция за направен залог.
т.2 печалби в размер до 10 000 (десет хиляди) лева включително  от директора на Районната
дирекция на Българския спортен тотализатор или от упълномощено от него лице, в чиито
район се намира пункта, в който е приет залога, а при участие с квитанция за направен залог
– във всяка Районна дирекция на Българския спортен тотализатор. 
т.3 печалби с размер над 10 000 (десет хиляди) лева  в Централна дирекция на Българския
спортен тотализатор.
(2) За целта на този член размерът на печалбите се  определя от сбора на всички отделни
печалби по един фиш и/или квитанция за направен залог.
Чл. 46. (1) В брой могат да се изплащат само печалби в размер до 30 000 лв. 
(2) Когато размерът на печалбата е поголям от този по ал. 1, изплащането се извършва по
банков път или по ред, одобрен от Държавната комисия по хазарта.
(3) При поискване, организаторът издава на спечелилия участник счетоводен документ,
удостоверяващ размера на изплатената печалба. 
(4) Вторият екземпляр от документа остава за съхранение при организатора.
Чл. 47. Ако участникът желае печалбата да му бъде изплатена в друго населено място, при
подаване на двупластов фиш, той вписва върху определеното за това място наименованието
на селището и сигнатурния номер на пункта, където желае да получи печалбата, като
поставя определения за целта знак.
Чл. 48. (1) Печалбите се изплащат на приносителя на квитанция за направен залог и/или
отрязък „А” от печелившия фиш, когато номера на квитанцията за направен залог и/или
фиша съответства на номера в описа. 8
(2) Когато има различие между фабричния номер на отрязък „А” и/или квитанцията за
направен залог и номера постъпил в ЦОТ, за участващ в играта се счита номерът приет от
центъра за обработка на тиражите.
Чл. 49.  Печалба не се изплаща без квитанция за направен залог и/или отрязък „А” от фиша,
а също и когато е представен неистински и/или подправен отрязък „А” от фиша и/или
квитанция за направен залог

Как и кога да си вземам печалбата от тото 2